statuten en reglementen

STATUTEN BILJARTCLUB “ ZEVENBERGEN “

Art. 1 Biljartclub "Zevenbergen" , hierna genoemd BC Zevenbergen is gehuisvest in het Sportcentrum Zevenbergen , Antwerpsesteenweg 493 te 2500 Lier en is een feitelijke vereniging op basis van volgende statuten. De club werd opgericht op 29/11/2009 onder de naam BC Den Hof voor onbepaalde duur. De naam werd na de verhuis naar de nieuwe locatie gewijzigd in BC Zevenbergen. De hierna vermelde statuten vormden een voorwerp van herziening en werden goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 09/06/2023 en vervangen alle voorgaande.

Art. 2 De leden en hun eventuele erfgenamen hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging om zich individueel te verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen deze of de erfgenamen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Leden kunnen in geen enkel opzicht financieel voordeel halen uit de club. Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden dan ook, wordt het resterend vermogen, na aftrek van kosten en vorderingen, geschonken aan een op dat ogenblik nader te bepalen goed doel.

Art. 3 De vereniging heeft tot doel de biljartsport te promoten en dit in een sfeer van sportiviteit, eerlijkheid, collegialiteit en kameraadschap.

Art. 4 De vereniging bestaat uit spelende, steunende en ereleden. Kandidaturen worden steeds door het bestuur in overweging genomen. Beslissing wordt snel gegeven en het bestuur is niet verplicht een eventuele weigering te motiveren. Het lidmaatschap van de club houdt de automatische goedkeuring in van de statuten en reglementen van de club. Deze statuten en reglementen zijn steeds ter beschikking in het clublokaal. De statuten kunnen enkel gewijzigd worden door het voltallige bestuur en worden bekrachtigd op een algemene vergadering met minimum 2/3de van de stemmen van de aanwezige leden.

Art. 5 Het bestuur heeft de leiding over het beheer van BC Zevenbergen en heeft de bevoegdheid om daden te stellen die nodig zijn om de goede werking binnen de club te verzekeren. Zij beslist in alle niet in de statuten voorziene gevallen.  Deze beslissingen zijn bindend voor alle leden. Het bestuur wordt verkozen tijdens een algemene vergadering uit de effectieve leden en bestaat uit minimaal 5 leden en maximaal 7 leden. De functies van voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder, secretaris, sportleider en materiaalmeester worden door de verkozen bestuursleden aangesteld. Het bestuursmandaat is drie jaar geldig. Het bestuur wordt verkozen of herkozen met een gewone meerderheid tijdens een algemene ledenvergadering waarbij 2/3de van de leden moet aanwezig zijn.  Jaarlijks nemen 2 bestuursleden ontslag en stellen zich al of niet terug verkiesbaar op de A.V.

Art. 6 De taakomschrijving binnen het bestuur bepaalt dat de voorzitter de vergaderingen leidt en bij afwezigheid vervangen wordt door de ondervoorzitter of een ander lid van het bestuur. De secretaris of zijn vervanger zorgt voor alle verslagen. De schatbewaarder zorgt voor het financieel beheer ( boekhouding ) van de club en is samen met de voorzitter gemachtigd bankverrichtingen uit te voeren. De materiaalmeester zorgt voor de aankoop en beheer van het materiaal. De sportleider is verantwoordelijk voor het sportief beleid binnen de club en is de schakel tussen het bestuur en de KBBB.

 

Art. 7 Tijdens de bestuursvergaderingen ( data af te spreken onder bestuursleden ) zal de boekhouding nagekeken worden en eventueel goedgekeurd. Tevens kunnen ingediende voorstellen van leden besproken worden. Elk bestuurslid beschikt over één stem en beslissingen binnen het bestuur worden genomen met een gewone meerderheid.   Bij gelijkheid van stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel.

Art. 8 Het bedrag van het jaarlijks lidgeld wordt door het bestuur bepaald. Deze lidgelden plus de spelersbijdragen voor de KBBB dienen vooraf te worden betaald, een eerste maal bij de inschrijving in de club en dan jaarlijks aan het einde van het seizoen dat telkens loopt van 01 juli tot en met 30 juni en dient dus uiterlijk op 30 juni op de rekening van de club te staan zo niet wordt het lid als ontslagnemend beschouwd. Lidgeld voor jeugdspelers kan door het bestuur aangepast worden.

Art. 9 Jaarlijks vindt er minstens één algemene ledenvergadering plaats die alle leden vertegenwoordigt. Op de agenda staat dan de goedkeuring ( door twee aanwezige leden ) van de boekhouding en de eventuele bespreking en stemming met gewone meerderheid over bepaalde onderwerpen en ingediende voorstellen. Haar besluiten zijn bindend en geiden voor iedereen. Bij stemming beschikt elk aanwezig lid over één stem. De uitnodiging voor deze vergadering wordt per mail aan alle leden verstuurd.

Arte 10 Leden die zich niet houden aan de regels en de statuten en/of door hun handelingen schade berokkenen aan de goede naam van de dub kunnen door het bestuur een sanctie opgelegd krijgen. Indien nodig bevonden zullen ze eerst door het bestuur gehoord worden. Sancties kunnen gaan van vermaning of boete over tijdelijke schorsing tot definitieve uitsluiting van de club.  Leden die ontslag nemen of ontslagen worden kunnen geen aanspraak maken op enige terugbetaling en worden verzocht de eigendommen van de club in hun bezit terug te bezorgen.

Art. 11 Een bijzondere algemene ledenvergadering kan bijeengeroepen worden op schriftelijk verzoek aan de voorzitter van 2/3de van de leden met de vermelding van de dringende reden(en). De voorzitter zal deze vergadering zo snel mogelijk organiseren.

 Art. 12 Alle aangesloten leden worden geacht kennis te nemen van de statuten en reglementen en deze na te leven.  De statuten zijn steeds ter inzage in het clublokaal en kunnen enkel gewijzigd worden door het voltallige bestuur met de goedkeuring van minimum 2/3 van de aanwezige leden en met een gewone meerderheid van stemmen op een algemene vergadering.

Opmerking: deze statuten werden aangepast, herschreven, besproken en goedgekeurd volgens Art 12 op de algemene ledenvergadering van 09-06-2023.

 


Reglementen voor de wedstrijden KBBB.

Art 1. Alle officiële wedstrijden individueel en in ploegverband worden gespeeld volgens de kledijvoorschriften van de KBBB en in de gangbare clubuitrusting.  Voor de KBBB is dat een zwarte broek, donkere kousen en zwarte schoenen.  Voor de club is dit momenteel een wit hemd en een zwart gilet met clublogo en eventueel sponsor logo.

Art 2. Elke speler dient tijdig aanwezig te zijn, uiterlijk 19.00u, om dan “SAMEN” de nodige voorbereidingen te treffen zodat de wedstrijden tijdig en normaal kunnen verlopen.  Zo dienen biljart en ballen gereinigd te worden voor aanvang van de wedstrijden en de laptops met Hyperscore correct te worden ingevuld.

Art 3. Elke samengestelde ploeg heeft een in onderling overleg afgesproken ploegkapitein.  Deze ploegkapitein selecteert de spelers en brengt deze tijdig op de hoogte van hun deelname aan een wedstrijd.  Hij ziet toe op de correcte uitrusting zowel volgens de voorschriften van de KBBB als volgens de regels van de club.  Hij ziet ook toe op het correcte verloop van de wedstrijden zowel thuis als uit en ziet toe op correct gedrag van zichzelf en de spelers van zijn ploeg.

Art 4. Geselecteerde spelers letten erop dat ze de door de KBBB voorgeschreven kledij en de gangbare clubuitrusting dragen tijdens de wedstrijden en dit om boetes te vermijden.  Iedere speler zorgt zelf voor een vervanger indien hij door omstandigheden niet kan spelen. Een geselecteerde speler die zonder te verwittigen en/of zonder geldige reden niet komt opdagen voor een wedstrijd riskeert, na gehoord te zijn door het bestuur, een schorsing.

Art 5. Na de wedstrijd wordt een dubbel van de wedstrijdbladen goed ingevuld en getekend aan de bezoekende ploegkapitein overhandigd en de originelen aan de sportleider van de club die ze dan kan doorsturen naar de KBBB indien dit niet correct zou zijn gebeurd door Hyperscore.

Art 6. Na de wedstrijd, indien het biljart niet meer gebruikt wordt, zal deze gestofzuigd en daarna afgedekt worden.  Ballen en al de andere benodigdheden worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kast.  Verwarming wordt afgezet, verlichting uitgedaan en leeggoed afgeruimd als er geen andere leden meer aanwezig zijn.

Art 7. Ploegen kiezen een vaste thuis speeldag en kiezen op welke tafel zij hun wedstrijden het hele seizoen spelen.  Een ploeg die daar wil van afwijken zal zich eventueel moeten aanpassen aan een andere thuis spelende ploeg.

Art 8. Prijzengeld van spelers in de individuele competities en prijzengeld van ploegen wordt toegekend aan de desbetreffende spelers zelf.  In ploegverband zal rekening gehouden worden met een billijke verdeelsleutel bij veel vervangingen.

Art 9. Spelers die zich niet kunnen schikken naar de reglementen van de club, afwezig zijn zonder geldige reden voor een wedstrijd, het niet dragen van de juiste kledij, het niet onderhouden van het biljart en de ballen, dronken zijn en andere ter verantwoording worden geroepen door het bestuur.  Het bestuur zal dan de verantwoordelijkheid nemen en een blaam, schorsing of een boete opleggen aan die bepaalde speler.  Indien een speler beboet wordt door de KBBB zal deze zelf de voorgeschreven boete moeten betalen.

Deze reglementen zullen te allen tijde te zien zijn in het lokaal in een daarvoor bestemd kaft.     

       Het Bestuur.